#Hatırlıyormusunuz #SadeceÇocuk

2012, Uluslararası Çocuk Merkezi ve İnsan Hakları Ortak Platformu iş birliğinde “Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi” raporu yayınlandı

Rapora ulaşmak için tıklayınız

İÇİNDEKİLER:

Türkiye’deki Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi ve Yaş Ayrımcılığına İlişkin Paradigmanın İncelenmesi (Literatür Taraması)
Duygu Öktem
Bu çalışma, çocuk adalet sisteminin korunması, iyileştirilmesi ya da değiştirilmesi konusunda ileri sürülen tezlerden hareket ederek, idari yapının ve sivil alanın çocuk suçluluğu ve ceza sistemi bakımından farklılaşan ya da örtüşen görüşlere ilişkin ana eğilimlerini tespit etme amacıyla, akademik alanda yapılan tezler, Adalet Bakanlığı süreli yayınları ve sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yayınlarının taranmasını kapsamaktadır.

Çocuk Adalet Sistemi Odağında Kanunla İhtilaf Halindeki Çocukların Durumu (Araştırma Raporu)
Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar, Emrah Kırımsoy, Esin Koman, Dilek Karagöz
Odak grup görüşmeleri ile çocuk adalet sistemine dahil olan çocukların durumunu ortaya koymak, çocuk adalet sisteminin çocuk üzerindeki etkisini süreci yaşayan çocukların düşünce, yaşantı ve algıları yoluyla belirlemeyi amaçlayan ve çocukların görüş ve önerilerini almak üzere gerçekleştirilen bir araştırmadır. Ayrıca, hak temelli sivil toplum örgütleri temsilcileri, ceza infaz kurumlarında çalışan psiko sosyal servis çalışanları ve infaz koruma memurlarının çocuk adaleti sistemi içinde bulunan çocuklar hakkındaki algı ve eğilimlerini, yaklaşımlarını tespit etmek, sistem içinde yer alan çocukların hakları konusunda yaklaşım ve uygulamalar hakkında düşüncelerini, görüş ve önerilerini almak amacıyla yapılan odak grup görüşmeleri bu araştırma kapsamındadır.

Ceza Yargılamasına Dahil Olan Çocuklara Hakları Çerçevesinden Bakış (Araştırma Raporu)
Dilek Kumcu, Özen Kaya
Türkiye’deki çocuk adalet sisteminin mevcut işleyişini ve çocuk adalet göstergeleri çerçevesinde Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ve Ek Protokollerin hayata geçirilmesi yükümlülüğünün nasıl yerine getirildiğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında, çocukların, suça sürüklenen çocuk, korunma ihtiyacı olan çocuk ya da tanık çocuk olarak yer aldığı dava dosyalarının incelenmesi ve bu incelemeyle birlikte yargılama sürecinin çocuklara uygun ve çocukların yararını gözetme boyutunun değerlendirilmesi ile yaşanan hak ihlalleri değerlendirilmiştir. Çalışma, çocukların yargılama süreçlerinde ayrımcılığa maruz kalma durumları, yargılamanın hayatlarındaki etkileri, ailelerinin veya yasal vasilerinin yargılama süreçlerine katılımı, yaşamlarının ve gelişimlerinin güvence altına alınması durumu, çocukların yargılamasüreçlerine katılımını değerlendirme alt amaçlarını içermektedir.